REGULAMIN PROGRAMU KARTY STAŁEGO KLIENTA

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Karty Stałego Klienta..
2. Organizatorem oraz administratorem Programu jest firma INDYGO S.C. P.DOBROWOLSKI A.SOBCZAK
3. Regulamin obowiązuje Uczestników oraz Organizatora od chwili ogłoszenia.
4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna.
5. Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie.
6. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
8. W Programie można brać udział po dokonaniu jednorazowo zakupu na kwotę 500 zł, wypełnieniu i podpisaniu formularza Karty Stałego Klienta (zwanej dalej KSK) dostępnej w sklepach stacjonarnych. Przystąpienie do Programu przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
9. Przystępując do Programu Klient zawiera równocześnie umowę z firmą INDYGO S.C. P.DOBROWOLSKI A.SOBCZAK. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie ("zwanym dalej Regulaminem"). Jeżeli Posiadacz Karty naruszy warunki Regulaminu to tym samym narusza umowę, co może pociągnąć za sobą rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowanie lub odebranie karty oraz przejęcie uzyskanych przez Uczestnika profitów.
10. INDYGO S.C. P.DOBROWOLSKI A.SOBCZAK zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem salonów firmowych, strony internetowej lub w korespondencji bezpośredniej.
11. Uczestnik poprzez złożenie podpisu na formularza na Kartę Stałego Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i marketingowych przez inne podmioty współpracujące z INDYGO S.C. P.DOBROWOLSKI A.SOBCZAK w ramach Programu.
12. Uczestnik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych na wypełnianym formularzu, tym samym Osoba taka nie jest wczytywana do bazy Klientów i nie bierze udziału w Programie Lojalnościowym (KSK).
13. Udział w Programie biorą wszystkie salony regularne i outletowe należące do sieci oraz sklep internetowy www.youneedit.pl
14. INDYGO S.C. P.DOBROWOLSKI A.SOBCZAK ma prawo wyłączyć wybrane sklepy z Programu.


Warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego1. Osoba przystępująca do Programu musi dokonać jednorazowo dowolnego zakupu w jednym ze sklepów objętych Programem oraz właściwie wypełnić formularz na Kartę Stałego Klienta.
2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić i podpisać formularz podając swoje dane osobowe w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą. W rubryce "adres" powinien podać swój dokładny adres do korespondencji- prywatny lub służbowy.
3. Po dokonaniu powyższych czynności Klient otrzymuje Kartę Stałego Klienta stając się jednocześnie Uczestnikiem uprawnionym do udziału w Programie i korzystania z jego przywilejów.
4. INDYGO S.C. P.DOBROWOLSKI A.SOBCZAK nie uwzględnia niepełnych, nieczytelnych oraz błędnych formularzy na Kartę Stałego Klienta.
5. Uczestnik powinien powiadomić organizatora Programu Stałego Klienta za pośrednictwem jednego z salonów o jakichkolwiek zmianach w danych ujętych w formularzu Karty Stałego Klienta w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia zmiany. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niepowiadomienia obciążają Uczestnika.
6. Każdy z uczestników posiada unikalny numer karty.
7. Karta Stałego Klienta stanowi własność firmy INDYGO S.C. P.DOBROWOLSKI A.SOBCZAK
8. Karta przekazywana jest do użytkowania Klientom sieci nieodpłatnie.
9. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.


Uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie, kradzież Karty Stałego Klienta1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży karty trzeba niezwłocznie zgłosić ten fakt w jednym z salonów. Pracownicy sklepu wydadzą Klientowi nową Kartę Stałego Klienta.
2. W celu otrzymania nowej karty Klient zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) jednoznacznie potwierdzającego jego tożsamość.
3. Jeśli procedura zgłoszenia zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w punktach 1 i 2 rabat ze starej Karty zostanie przepisany na nową Kartę Stałego Klienta.
4. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomił jednego z salonów objętych programem o fakcie utraty Karty Stałego Klienta, INDYGO S.C. P.DOBROWOLSKI A.SOBCZAK nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z jej zagubienia, w tym nieuprawnione użycie Karty.
5. Zablokowanej Karty Stałego Klienta nie można dalej używać.


Korzystanie z Karty Stałego Klienta1. W celu zapisu zakupu na Karcie Stałego Klienta Uczestnik Programu powinien przekazać kartę konsultantowi przed dokonaniem płatności.
2. Jeśli Posiadacz Karty Stałego Klienta nie może jej okazać, a domaga się zapisania wartości zakupów na Karcie powinien na prośbę Konsultanta okazać dokument potwierdzający jego tożsamość, na podstawie którego Konsultant odnajdzie w bazie danych numer Karty.
3. Wszelkie reklamacje związane ze środkami zgromadzonymi na Karcie Stałego Klienta mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu paragonu fiskalnego.
4. Jeżeli wskutek braku możliwości technicznych (awaria komputera, brak łączności z bazą itp.) nie można w danej chwili zapisać na Karcie Stałego Klienta wartości dokonanych przez Klienta zakupów obsługa dokona zapisu niezwłocznie po ich ustąpieniu.
5. Jeżeli posiadacz Karty Stałego Klienta nie będzie w stanie jej okazać, a obsługa salonu z powodu braku możliwości technicznych odnaleźć danych w bazie to zakup nie będzie dopisany do Karty. W takiej sytuacji Posiadaczowi Karty Stałego Klienta nie przysługuje możliwość dopisania zakupu w późniejszym terminie.
6. Jeżeli w formularzu na Kartę Klienta podano identyczny adres e-mail jak podczas rejestracji konta on-line, system identyfikuje Klienta jako tego samego i łaczy jego rabaty.
7. Rabaty dla Uczestników Programu w sklepie internetowym naliczane są automatycznie po zalogowaniu się na konto połączone z Kartą Stałego Klienta.


Nieprzepisowe korzystanie z Karty Stałego Klienta1. Kartę Stałego Klienta uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją na podstawie formularza zawierającego nierzeczywiste dane, lub który w jakikolwiek sposób sfałszowano. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu przez pracownika sieci karta jest blokowana
2. Nieprzepisowo zdobyte Karty i Rabaty Stałego Klienta to w szczególności te, które zostały uzyskane w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
3. INDYGO S.C. P.DOBROWOLSKI A.SOBCZAK ma bezwarunkowe prawo wykluczenia z Programu Uczestnika, który zdobył KSK w sposób niezgodny z Regulaminem i unieważnienia karty oraz uzyskanych na jej podstawie uprawnień.


Ważność Kart Stałego KlientaINDYGO S.C. P.DOBROWOLSKI A.SOBCZAK ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika lub unieważnić rabat znajdujący się na jego karcie, jeżeli Uczestnik nie będzie aktywny przez okres powyżej 12 miesięcy. Pod pojęciem nieaktywności Uczestnika rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał zakupu, z którym związany był faktyczny zapis na Karcie Stałego Klienta przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniego takiego zapisu.


Zmiany i likwidacja Programu Lojalnościowego1. INDYGO S.C. P.DOBROWOLSKI A.SOBCZAK może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.
2. Obwieszczenie zakończenia Programu musi być przez firmę INDYGO S.C. P.DOBROWOLSKI A.SOBCZAK zamieszczone we wszystkich sklepach biorących udział w Programie w dobrze widocznym miejscu z wyprzedzeniem przynajmniej 30 dni oraz na stornie internetowej www.youneedit.pl Obwieszczenie musi zawierać szczegółowe warunki likwidacji.
3. Po zakończeniu Programu, rabaty i innego benefity wynikające z posiadania Kart Stałego Klienta przestaną funkcjonować.


Zasady naliczania rabatów.1. Na podstawie okazanej Karty Stałego Klienta Sprzedawca odnotowuje w systemie informatycznym każdy zakup dokonany przez Uczestnika Programu w jednym z salonów.
2. Każdy Klient będący posiadaczem Karty Stałego Klienta jest uprawniony do stałego, 5% rabatu na zakup odzieży w salonach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym www.youneedit.pl.
3. Promocje się nie łączą. Posiadacz nie może otrzymać dodatkowego rabatu na produkty objęte promocją lub z wyprzedaży, chyba że regulamin promocji lub wyprzedaży stanowi inaczej.


Ramy czasowe Programu Lojalnościowego1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. INDYGO S.C. P.DOBROWOLSKI A.SOBCZAK zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie.
2. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w punkcie "Zmiany i likwidacja Programu Lojalnościowego".Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel