Darmowa dostawa od 199,99 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Dokument bez tytułu

§1 Definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
§4 Umowa sprzedaży
§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa
§6 Metody płatności
§7 Rękojmia za wady Towaru
§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży
§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne
§10 Odpowiedzialność
§11 Postanowienia końcowe

Wstęp

Sklep internetowy „YouNeedit” dostępny pod adresem http://youneedit.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony przez: INDYGO s.c. P.Dobrowolski, A.Sobczak ul. Wrońska 2 20-327 Lublin, NIP: 946 261 68 17, REGON: 060696549, telefon kontaktowy: 796 095 090, poczta elektroniczna: sklep@youneedit.pl

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

§ 1
Definicje


1.       Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://youneedit.pl,
2.       Sprzedawca – INDYGO s.c. P.Dobrowolski, A.Sobczak ul. Długa 5, 20-346 Lublin, NIP: 946 261 68 17, REGON: 060696549,
3.       Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
4.       Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.       Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
6.       Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
7.       Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego, od Sprzedawcy.
8.       Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
9.       Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
10.   Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
11.    Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
12.    Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
Postanowienia ogólne


1.       Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2.       Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3.       Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4.       Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
5.       Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
6.       Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Towary został w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.
7.       Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
8.       Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
9.   Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i  są cenami brutto (zwierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

§ 3
Usługi i ogólne warunki świadczenia usług


1.       Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
a)      umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,
b)     umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,
c)      przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.
2.       Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
3.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
4.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
5.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci „Newslettera”, o której mowa w ust. 1 lit c, zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do „Newslettera” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
6.       Założenie Konta klienta („Rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m.in. login oraz ustala indywidualne hasło, które wraz loginem umożliwia dostęp do Konta klienta.
7.       Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a)      urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b)      przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c)      dostęp do poczty elektronicznej.
8.       Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
9.       Klient zobowiązany jest do podawania w formularzach dostępnych w Sklepie jedynie danych prawdziwych.
10.   Zabronione jest przekazywanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 4
Umowa sprzedaży


1.       Zamówień można dokonywać  7 dni w tygodniu 24 h na dobę.
2.       Sprzedawca umożliwia następujące sposoby składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym:
a)      telefonicznie pod numerem telefonu +48 81 307 60 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 15:00
b)     za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym.
3.       W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich opcji dostępnych w Sklepie internetowym, Kupujący może dokonać dobrowolnej Rejestracji. Rejestracji Klient dokonuje jednorazowo i bezpłatnie, a jej dokonanie nie jest niezbędne do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania zarejestrowanego Kupującego do Sklepu.
4.       W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym wskazując cechy oraz ilość zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
5.       W celu złożenia zamówienia w sposób określony w ust. 1 lit. a i b , Klient wskazuje Towar jaki zamierza nabyć, w razie takiej możliwości określa jego cechy (indeks produktu, kolor, ilość) oraz podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres do dostawy, numer telefonu oraz adres poczty e-mail). W celu złożenia zamówienia należy ponadto wybrać sposób płatności, a w razie wyboru faktury wypełnić pole ”Dane do faktury”.
6.       Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
7.       Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
8.       Sprzedawca będzie informował Klienta drogą elektroniczną lub za pomocą wiadomości SMS o zmianie statusu Zamówienia.  Klienta posiadający Konto klienta, ma możliwość sprawdzenia statusu Zamówienia po zalogowaniu się w sekcji „Moje konto”.

 

§ 5
Czas realizacji zamówienia oraz dostawa


1.       Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu).
2.       Czas realizacji zamówienia tj. czas do wydania Towaru przewoźnikowi przez Sprzedawcę wynosi 24 h. Do czasu realizacji zamówienia określonego przez Sprzedawcę należy doliczyć czas dostawy Towaru do Klienta przez firmę kurierską. Czas dostawy Towaru przez kuriera wynosi zazwyczaj 1 dzień roboczy.
3.       Zamówienia są wydawane do dostawy firmą kurierskim wyłącznie w dni robocze.
4.       W przypadku odbioru osobistego Towaru przez Klienta w siedzibie firmy czas do wydania Towaru Klientowi wynosi do 24 h. Dokładny termin wydania Towaru przez Sprzedającego zostanie ustalony indywidualnie z Klientem.
5.       W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2  i 3 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
6.       Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później niż do momentu przesłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w formie o której mowa w § 4 ust. 6. W tym celu należy, niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7.       Szczegółowe informacje o kosztach i formach dostawy zamieszczone zostały w Sklepie internetowym w zakładce „Formy i koszty dostawy”.
8.       Informacje o kosztach wybranej przez Klienta formy dostawy podawane są w trakcie wypełniania Formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie, zgodnie z § 4 ust. 7.
9.       Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz niezwłocznie ,zawiadomić o tym fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną, Sprzedawcę.

§ 6
Metody płatności


1.      Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a)     płatność online,
b)      za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal,
c)      płatność gotówką przy odbiorze Towaru 
d)      przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PKO BP numer konta : 16 1020 3147 0000 8102 0119 5338
2.       Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
3.       Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku wybrania płatności gotówką przy odbiorze realizacja zamówienia następuje po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
4.       Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.
5.       W przypadku wyboru faktury VAT dostarczanej elektronicznie, Klient oświadcza, iż akceptuje wystawienie i przesłanie oryginału faktury VAT bez podpisu, w formie elektronicznej w formacie PDF na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzaniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur VAT.

§ 7
Rękojmia za wady Towaru


1.       Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
2.       Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
3.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.
4.       Zgodnie z art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy sprzedaży na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
5.       Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@youneedit.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6.       Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy określony w § 1 ust. 2.
7.       Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
8.       Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

§ 8
Odstąpienie od umowy sprzedaży


1.       Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
2.       Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3.       Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
4.       Klient, będący konsumentem jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy w formie jednoznacznego oświadczenia woli. Klient będący konsumentem może skorzystania  z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5.       W przypadku, gdy Klient skorzysta z możliwości wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca, niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o dostąpienie od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub  w formie papierowej na adres Klienta.
6.       Klient, posiadający Konto klienta, ma możliwość skorzystanie z przygotowanej przez Sprzedającego procedury zwrotu, logując się na swoje Konto, w panelu zwrotów wybierając opcję „Skorzystam z przesyłek sklepu”.
7.       Procedura dokonania zwrotu przygotowana przez Sprzedającego została szczegółowo opisana w Sklepie internetowym w zakładce „Zwrot”.  Skorzystanie przez klienta z wyżej wskazanej procedury nie jest warunkiem skorzystania z ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy oraz w żaden sposób go nie ogranicza.
8.       Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
9.       Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.   Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11.   Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
12.   Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
13.   Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy.
14.   W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
15.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
16.   W przypadku, gdy Sprzedawca wyprodukuje Towar według specyfikacji Klienta, na jego indywidualne zamówienie, Towar nie będzie podlegał zwrotowi zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 9
Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne


1.      Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2.      Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres sklep@youneedit.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3.      W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w § 3 ust. 1 lit. b, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej sklep@pamami.pl.
4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
5.      W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres sklep@youneedit.pl, korzystając z formularza zgłoszenia reklamacji stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6.      Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
7.      Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
8.      W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

§ 10
Odpowiedzialność


1.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§ 11
 Postanowienia końcowe


1.       Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
3.       W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4.       Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5.       Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
6.       Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
7.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

pixel
Zaufane Opinie IdoSell
4.81 / 5.00 4247 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-09-14
Na szczególne podkreślenie zasługuje niezwykła uprzejmość i zainteresowanie pana, który odbiera telefon i który w przypadku problemów z inpostem sam się zaangażował, by pomóc rozwiązać problem bardzo dziękuję.
2023-09-10
Tym razem trafiłem z kolorem i materiałem (beżowy sztruks z drobnymi prążkami). SUPER!
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij