Darmowa dostawa od 199,99 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN   SKLEPU   INTERNETOWEGO  
YOUNEEDIT.PL
SPIS TREŚCI: 
1. POSTANOWIENIA   OGÓLNE
2. USŁUGI   ELEKTRONICZNE   W   SKLEPIE   INTERNETOWYM
3. WARUNKI   ZAWIERANIA   UMOWY   SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY   I   TERMINY   PŁATNOŚCI   ZA   PRODUKT
5. KOSZT,   SPOSOBY   I   TERMIN   DOSTAWY   ORAZ   ODBIORU   PRODUKTU
6. REKLAMACJA   PRODUKTU
7. POZASĄDOWE   SPOSOBY   ROZPATRYWANIA   REKLAMACJI   I   DOCHODZENIA   ROSZCZEŃ   ORAZ   ZASADY   DOSTĘPU   DO   TYCH   PROCEDUR
8. PRAWO   ODSTĄPIENIA   OD   UMOWY
9. POSTANOWIENIA   DOTYCZĄCE   PRZEDSIĘBIORCÓW  
10. POSTANOWIENIA   KOŃCOWE
11. WZÓR   FORMULARZA   ODSTĄPIENIA   OD   UMOWY


Ten regulamin sklepu internetowego został przygotowany przez prawników serwis Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy www.youneedit.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach  Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwa mają te przepisy i należy je stosować.


1. POSTANOWIENIA   OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.youneedit.pl prowadzony jest przez wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą DENIME S.C., (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Długa 5, 20-346 Lublin), NIP spółki cywilnej: 9462698092, REGON spółki cywilnej: 386377872, adres poczty elektronicznej: sklep@youneedit.pl, numer telefonu 81 307 60 20, tj.: PAWŁA DOBROWOLSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ETABO PAWEŁ DOBROWOLSKI (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Lotnicza 11, 20-354 Lublin) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9462591690, REGON 060541663; oraz ADRIANA SOBCZAKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RED WOOD ADRIAN SOBCZAK (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Żurawia 11, 20-368 Lublin) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9462591684, REGON 060690222.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej. 
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.youneedit.pl.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą DENIME S.C., (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Długa 5, 20-346 Lublin), NIP spółki cywilnej 9462698092, REGON spółki cywilnej 386377872, adres poczty elektronicznej: sklep@youneedit.pl, numer telefonu 81 307 60 20, tj.: PAWEŁ DOBROWOLSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ETABO PAWEŁ DOBROWOLSKI (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Lotnicza 11, 20-354 Lublin) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9462591690, REGON 060541663; oraz ADRIAN SOBCZAK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RED WOOD ADRIAN SOBCZAK (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Żurawia 11, 20-368 Lublin) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP  9462591684, REGON 060690222.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystają lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.   2014   poz.  827 ze zm.).
1.4.16. ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2. USŁUGI   ELEKTRONICZNE   W   SKLEPIE   INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto     korzystanie   z   Konta   możliwe   jest   po   wykonaniu   łącznie   dwóch   kolejnych   kroków   przez   Usługobiorcę     (1)  wypełnieniu   Formularza   Rejestracji,   (2)   kliknięciu   pola   Zarejestruj   konto ”.   W   Formularzu   Rejestracji   niezbędne   jest  podanie   przez   Usługobiorcę   następujących   danych   Usługobiorcy:   imię   i   nazwisko/nazwa   firmy,   adres   (ulica,   numer  domu/mieszkania,   kod   pocztowy,   miejscowość,   kraj),   adres   poczty   elektronicznej,   numer   telefonu   kontaktowego,   login  oraz   hasło.   W   wypadku   Usługobiorców   niebędących   konsumentami   niezbędne   jest   także   podanie   nazwy   firmy   oraz numeru   NIP.   Jeśli   Usługobiorca   posiada   zarejestrowane   konto   w   serwisie   Facebook,   Google   lub   LinkedIn,   może  również utworzyć konto w Sklepie Internetowym, logując się za pomocą jednego z tych serwisów.
2.1.1.1. Usługa   Elektroniczna   Konto   świadczona   jest   nieodpłatnie   przez   czas   nieoznaczony.   Usługobiorca   ma   możliwość,   każdej   chwili   i   bez   podania   przyczyny,   usunięcia   Konta   (rezygnacji   z   Konta)   poprzez   wysłanie   stosownego   żądania  do   Usługodawcy,   w   szczególności   za   pośrednictwem   poczty   elektronicznej   na   adres:   sklep@youneedit.pl   lub   też  pisemnie na adres: ul. Długa 5, 20-346 Lublin.
2.1.2. Formularz   Zamówienia     korzystanie   z   Formularza   Zamówienia   rozpoczyna   się   z   momentem   dodania   przez   Klienta  pierwszego   Produktu   do   elektronicznego   koszyka   w   Sklepie   Internetowym.   Złożenie   Zamówienia   następuje   po  wykonaniu   przez   Klienta   łącznie   dwóch   kolejnych   kroków     (1)   po   wypełnieniu   Formularza   Zamówienia   i   (2)   kliknięciu  na   stronie   Sklepu   Internetowego   po   wypełnieniu   Formularza   Zamówienia   pola   Zamawiam   i   płacę     do   tego   momentu  istnieje   możliwość   samodzielnej   modyfikacji   wprowadzanych   danych   (w   tym   celu   należy   kierować   się   wyświetlanymi  komunikatami   oraz   informacjami   dostępnymi   na   stronie   Sklepu   Internetowego).   W   Formularzu   Zamówienia   niezbędne  jest   podanie   przez   Klienta   następujących   danych   dotyczących   Klienta:   imię   i   nazwisko/nazwa   firmy,   adres   (ulica,   numer  domu/mieszkania,   kod   pocztowy,   miejscowość,   kraj),   adres   poczty   elektronicznej,   numer   telefonu   kontaktowego   oraz  danych   dotyczących   Umowy   Sprzedaży:   Produkt/y,   ilość   Produktu/ów,   miejsce   i   sposób   dostawy   Produktu/ów,   sposób  płatności.   W   wypadku   Klientów   niebędących   konsumentami   niezbędne   jest   także   podanie   nazwy   firmy   oraz   numeru  NIP.
2.1.2.1. Usługa   Elektroniczna   Formularz   Zamówienia   świadczona   jest   nieodpłatnie   oraz   ma   charakter   jednorazowy   i   ulega  zakończeniu   z   chwilą   złożenia   Zamówienia   za   jego   pośrednictwem   albo   z   chwilą   wcześniejszego   zaprzestania  Składanie zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter     korzystanie   z   Newslettera   następuje   po   podaniu   w   zakładce   „Newsletter”   widocznej   na   stronie   Sklepu  Internetowego   imienia   oraz   adresu   poczty   elektronicznej,   na   który   mają   być   przesyłane   kolejne   edycje   Newslettera   kliknięciu   pola   Zapisz   się ”.   Na   Newsletter   można   się   również   zapisać   poprzez   zaznaczenie   odpowiedniego   checkboxa  w   trakcie   zakładania   Konta   oraz   składania   Zamówienia     z   chwilą   utworzenia   Konta   lub   złożenia   Zamówienia  Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.


2.1.3.1. Usługa   Elektroniczna   Newsletter   świadczona   jest   nieodpłatnie   przez   czas   nieoznaczony.   Usługobiorca   ma   możliwość,  w   każdej   chwili   i   bez   podania   przyczyny,   wypisania   się   z   Newslettera   (rezygnacji   z   Newslettera)   poprzez   wysłanie  stosownego   żądania   do   Usługodawcy,   w   szczególności   za   pośrednictwem   poczty   elektronicznej   na   adres:  sklep@youneedit.pl lub też pisemnie na adres: ul. Długa 5, 20-346 Lublin.
2.2. Wymagania   techniczne   niezbędne   do   współpracy   z   systemem   teleinformatycznym,   którym   posługuje   się   Usługodawca:  (1)   komputer,   laptop   lub   inne   urządzenie   multimedialne   z   dostępem   do   Internetu;   (2)   dostęp   do   poczty   elektronicznej;   (3)  przeglądarka   internetowa   w   aktualnej   wersji:   Mozilla   Firefox;   Internet   Explorer;   Opera;   Google   Chrome;   Safari   lub  Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca   obowiązany   jest   do   korzystania   ze   Sklepu   Internetowego   w   sposób   zgodny   z   prawem   i   dobrymi   obyczajami  mając   na   uwadze   poszanowanie   dóbr   osobistych   oraz   praw   autorskich   i   własności   intelektualnej   Usługodawcy   oraz   osób  trzecich.   Usługobiorca   obowiązany   jest   do   wprowadzania   danych   zgodnych   ze   stanem   faktycznym.   Usługobiorcę  obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
2.4.1. Reklamacje   związane   ze   świadczeniem   Usług   Elektronicznych   przez   Usługodawcę   oraz   pozostałe   reklamacje  związane   z   działaniem   Sklepu   Internetowego   (z   wyłączeniem   procedury   reklamacji   Produktu,   która   została   wskazana  w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: 
2.4.1.1. pisemnie na adres: ul. Wyścigowa 9, 20-425 Lublin;
2.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@youneedit.pl.
2.4.2. Zaleca   się   podanie   przez   Usługobiorcę   w   opisie   reklamacji:   (1)   informacji   i   okoliczności   dotyczących   przedmiotu  reklamacji,   w   szczególności   rodzaju   i   daty   wystąpienia   nieprawidłowości;   (2)   żądania   Usługobiorcy;   oraz   (3)   danych  kontaktowych   składającego   reklamację     ułatwi   to   i   przyspieszy   rozpatrzenie   reklamacji   przez   Usługodawcę.   Wymogi  podane   w   zdaniu   poprzednim   mają   formę   jedynie   zalecenia   i   nie   wpływają   na   skuteczność   reklamacji   złożonych   pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.3. Ustosunkowanie   się   do   reklamacji   przez   Usługodawcę   następuje   niezwłocznie,   nie   później   niż   w   terminie   14   dni  kalendarzowych od dnia jej złożenia.


3. WARUNKI   ZAWIERANIA   UMOWY   SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie   Umowy   Sprzedaży   między   Klientem   a   Sprzedawcą   następuje   po   uprzednim   złożeniu   przez   Klienta   Zamówienia  za pomocą Formularza Zamówienia w sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 
3.2. Cena   Produktu   uwidoczniona   na   stronie   Sklepu   Internetowego   podana   jest   w   złotych   polskich   lub   euro   i   zawiera   podatki.  O   łącznej   cenie   wraz   z   podatkami   Produktu   będącego   przedmiotem   Zamówienia,   a   także   o   kosztach   dostawy   (w   tym  opłatach   za   transport,   dostarczenie   i   usługi   pocztowe)   oraz   o   innych   kosztach,   a   gdy   nie   można   ustalić   wysokości   tych  opłat     o   obowiązku   ich   uiszczenia,   Klient   jest   informowany   na   stronach   Sklepu   Internetowego   w   trakcie   składania  Zamówienia, w tym także w chwili  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia
3.3.1. Zawarcie   Umowy   Sprzedaży   między   Klientem   a   Sprzedawcą   następuje   po   uprzednim   złożeniu   przez   Klienta  Zamówienie w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 
3.3.2. Po   złożeniu   Zamówienia   Sprzedawca   niezwłocznie   potwierdza   jego   otrzymanie   oraz   jednocześnie   przyjmuje  Zamówienie   do   realizacji.   Potwierdzenie   otrzymania   Zamówienia   i   jego   przyjęcie   do   realizacji   następuje   poprzez  przesłanie   przez   Sprzedawcę   Klientowi   stosownej   wiadomości   e-mail   na   podany   w   trakcie   składania   Zamówienia   adres  poczty   elektronicznej   Klienta,   która   zawiera   co   najmniej   oświadczenia   Sprzedawcy   o   otrzymaniu   Zamówienia   i   o   jego  przyjęciu   do   realizacji   oraz   potwierdzenie   zawarcia   Umowy   Sprzedaży.   Z   chwilą   otrzymania   przez   Klienta   powyższej  wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie,   zabezpieczenie   oraz   udostępnienie   Klientowi   treści   zawieranej   Umowy   Sprzedaży   następuje   poprzez   (1)  udostępnienie   niniejszego   Regulaminu   na   stronie   Sklepu   Internetowego   oraz   (2)   przesłanie   Klientowi   wiadomości   e-mail,  o   której   mowa   w   pkt.   3.3.2.   Regulaminu.   Treść   Umowy   Sprzedaży   jest   dodatkowo   utrwalona   i   zabezpieczona   w   systemie  informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4. SPOSOBY   I   TERMINY   PŁATNOŚCI   ZA   PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 
4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.2. Płatności   elektroniczne   i   płatności   kartą   płatniczą   za   pośrednictwem   serwisu   PayU.pl   oraz   PayPal.com     możliwe  aktualne   sposoby   płatności   określone     na   stronie   Sklepu   Internetowego   w   zakładce   informacyjnej   dotyczącej  sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl oraz https://www.paypal.com/pl.
4.1.2.1. Rozliczenia   transakcji   płatnościami   elektronicznymi   i   kartą   płatniczą   przeprowadzane     zgodnie   z   wyborem   Klienta   za  pośrednictwem serwisu PayU.pl lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 
4.1.2.1.1. PayU.pl     spółka   PayU   S.A.   z   siedzibą   w   Poznaniu   (adres   siedziby:   ul.   Grunwaldzka   186,   60-166   Poznań),   wpisana  do   Rejestru   Przedsiębiorców   Krajowego   Rejestru   Sądowego   pod   numerem   0000274399,   akta   rejestrowe  przechowywane   przez   Sąd   Rejonowy   Poznań     Nowe   Miasto   i   Wilda   w   Poznaniu;   kapitał   zakładowy   w   wysokości   944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.
4.1.2.1.2. PayPal.com     spółka   PayPal   (Europe)   S.a   r.l.   &   Cie,   A.,   5.   kondygnacja   22–24   Boulevard   Royal,   L-2449,  Luxembourg.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W   przypadku   wyboru   przez   Klienta   płatności   przelewem,   płatności   elektronicznych   albo   płatności   kartą   płatniczą,   Klient  zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 


5. KOSZT,   SPOSOBY   I   TERMIN   DOSTAWY   ORAZ   ODBIORU   PRODUKTU
5.1. Dostawa   Produktu   do   Klienta   jest   odpłatna,   chyba   że   Umowa   Sprzedaży   stanowi   inaczej.   Koszty   dostawy   Produktu   (w  tym   opłaty   za   transport,   dostarczenie   i   usługi   pocztowe)     wskazywane   Klientowi   na   stronach   Sklepu   Internetowego   zakładce   informacyjnej   dotyczącej   kosztów   dostawy   oraz   w   trakcie   składania   Zamówienia,   w   tym   także   w   chwili  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
5.2. Odbiór Odbiór osobisty produktu przez klienta jest bezpłatny. 
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.3.1. Przesyłka kurierska.
5.3.2. Odbiór   osobisty   dostępny   pod   adresem:   ul.   Wyścigowa   9,   20-425   Lublin     w   Dni   Robocze,   w   godzinach   od   09:00   do  18:00 oraz w soboty, w godzinach od 10:00 do 18:00.
5.4. Termin   dostawy   Produktu   do   Klienta   wynosi   do   7   Dni   Roboczych,   chyba   że   w   opisie   danego   Produktu   lub   w   trakcie  składania   Zamówienia   podano   krótszy   termin.   W   przypadku   Produktów   o   różnych   terminach   dostawy,   terminem   dostawy  jest   najdłuższy   podany   termin,   który   jednak   nie   może   przekroczyć   7   Dni   Roboczych.   Początek   biegu   terminu   dostawy  Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5. Termin   gotowości   Produktu   do   odbioru   przez   Klienta     w   przypadku   wyboru   przez   Klienta   odbioru   osobistego  Produktu,   Produkt   będzie   gotowy   do   odbioru   przez   Klienta   w   terminie   do   6   Dni   Roboczych,   chyba   że   w   opisie   danego  Produktu   lub   w   trakcie   składania   Zamówienia   podano   krótszy   termin.   W   przypadku   Produktów   o   różnych   terminach  gotowości   do   odbioru,   terminem   gotowości   do   odbioru   jest   najdłuższy   podany   termin,   który   jednak   nie   może   przekroczyć  6   Dni   Roboczych.   O   gotowości   Produktu   do   odbioru   Klient   zostanie   dodatkowo   poinformowany   przez   Sprzedawcę.  Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1. W   przypadku   wyboru   przez   Klienta   sposobu   płatności   przelewem,   płatności   elektronicznych   lub   kartą   płatniczą     od  dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
6. REKLAMACJA   PRODUKTU  
6.1. Podstawa   i   zakres   odpowiedzialności   Sprzedawcy   względem   Klienta,   jeżeli   sprzedany   Produkt   ma   wadę   fizyczną   lub  prawną   (rękojmia),     określone   powszechnie   obowiązującymi   przepisami   prawa,   w   szczególności   w   Kodeksie   Cywilnym  (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). 
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: ul. Długa 5, 20-346 Lublin;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@youneedit.pl.
6.4. Zaleca   się   podanie   przez   Klienta   w   opisie   reklamacji:   (1)   informacji   i   okoliczności   dotyczących   przedmiotu   reklamacji,   szczególności   rodzaju   i   daty   wystąpienia   wady;   (2)   żądania   sposobu   doprowadzenia   Produktu   do   zgodności   z   Umową  Sprzedaży   lub   oświadczenia   o   obniżeniu   ceny   albo   odstąpieniu   od   Umowy   Sprzedaży;   oraz   (3)   danych   kontaktowych  składającego   reklamację     ułatwi   to   i   przyspieszy   rozpatrzenie   reklamacji   przez   Sprzedawcę.   Wymogi   podane   w   zdaniu  poprzednim   mają   formę   jedynie   zalecenia   i   nie   wpływają   na   skuteczność   reklamacji   złożonych   z   pominięciem  zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca   ustosunkuje   się   do   reklamacji   Klienta   niezwłocznie,   nie   później   niż   w   terminie   14   dni   kalendarzowych   od  dnia   jej   złożenia.   Jeżeli   Klient   będący   konsumentem,   wykonując   uprawnienia   z   tytułu   rękojmi,   zażądał   wymiany   rzeczy  lub   usunięcia   wady   albo   złożył   oświadczenie   o   obniżeniu   ceny,   określając   kwotę,   o   którą   cena   ma   być   obniżona,   Sprzedawca   nie   ustosunkował   się   do   tego   żądania   w   terminie   14   dni   kalendarzowych,   uważa   się,   że   żądanie   to   uznał   za  uzasadnione.
6.6. Klient,   który   wykonuje   uprawnienia   z   tytułu   rękojmi,   jest   obowiązany   dostarczyć   Produkt   wadliwy   na   adres:   ul.  Wyścigowa   9,   20-425   Lublin.   W   przypadku   Klienta   będącego   konsumentem   koszt   dostarczenia   Produktu   ponosi  Sprzedawca.   Jeżeli   ze   względu   na   rodzaj   Produktu   lub   sposób   jego   zamontowania   dostarczenie   Produktu   przez   Klienta  będącego   konsumentem   byłoby   nadmiernie   utrudnione,   Klient   obowiązany   jest   udostępnić   Produkt   Sprzedawcy   miejscu, w którym Produkt się znajduje.
6.7. Zgodnie   z   art.   558   §   1   Kodeksu   Cywilnego   odpowiedzialność   Sprzedawcy   z   tytułu   rękojmi   za   Produkt   wobec   Klienta  niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.


7. POZASĄDOWE   SPOSOBY   ROZPATRYWANIA   REKLAMACJI   I   DOCHODZENIA   ROSZCZEŃ   ORAZ   ZASADY   DOSTĘPU   DO   TYCH   PROCEDUR
7.1. Szczegółowe   informacje   dotyczące   możliwości   skorzystania   przez   Klienta   będącego   konsumentem   z   pozasądowych  sposobów   rozpatrywania   reklamacji   i   dochodzenia   roszczeń   oraz   zasady   dostępu   do   tych   procedur   dostępne     na  stronie   internetowej   Urzędu   Ochrony   Konkurencji   i   Konsumentów   pod   adresem:  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Przy   Prezesie   Urzędu   Ochrony   Konkurencji   i   Konsumentów   działa   także   punkt   kontaktowy   (telefon:   22   55   60   333,   email:  kontakt.adr@uokik.gov.pl   lub   adres   pisemny:   Pl.   Powstańców   Warszawy   1,   00-030   Warszawa),   którego   zadaniem   jest  między   innymi   udzielanie   pomocy   konsumentom   w   sprawach   dotyczących   pozasądowego   rozwiązywania   sporów  konsumenckich. 
7.3. Konsument   posiada   następujące   przykładowe   możliwości   skorzystania   z   pozasądowych   sposobów   rozpatrywania  reklamacji   i   dochodzenia   roszczeń:   (1)   wniosek   o   rozstrzygnięcie   sporu   do   stałego   polubownego   sądu   konsumenckiego  (więcej   informacji   na   stronie:   http://www.spsk.wiih.org.pl/);   (2)   wniosek   w   sprawie   pozasądowego   rozwiązania   sporu   do  wojewódzkiego   inspektora   Inspekcji   Handlowej   (więcej   informacji   na   stronie   inspektora   właściwego   ze   względu   na  miejsce   wykonywania   działalności   gospodarczej   przez   Sprzedawcę);   oraz   (3)   pomoc   powiatowego   (miejskiego)  rzecznika   konsumentów   lub   organizacji   społecznej,   do   której   zadań   statutowych   należy   ochrona   konsumentów   (m.   in.  Federacja   Konsumentów,   Stowarzyszenie   Konsumentów   Polskich).   Porady   udzielane     między   innymi   mailowo   pod  adresem   porady@dlakonsumentow.pl   oraz   pod   numerem   infolinii   konsumenckiej   801   440   220   (infolinia   czynna   w   Dni  Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora) .
7.4. Pod   adresem  
http://ec.europa.eu/consumers/odr
  dostępna   jest   platforma   internetowego   systemu   rozstrzygania   sporów 

pomiędzy   konsumentami   i   przedsiębiorcami   na   szczeblu   unijnym   (platforma   ODR).   Platforma   ODR   stanowi   interaktywną  i   wielojęzyczną   stronę   internetową   z   punktem   kompleksowej   obsługi   dla   konsumentów   i   przedsiębiorców   dążących   do  pozasądowego   rozstrzygnięcia   sporu   dotyczącego   zobowiązań   umownych   wynikających   z   internetowej   umowy  sprzedaży   lub   umowy   o   świadczenie   usług   (więcej   informacji   na   stronie   samej   platformy   lub   pod   adresem   internetowym  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


8. PRAWO   ODSTĄPIENIA   OD   UMOWY  
8.1. Konsument,   który   zawarł   umowę   na   odległość,   może   w   terminie   14   dni   kalendarzowych   odstąpić   od   niej   bez   podawania  przyczyny   i   bez   ponoszenia   kosztów,   z   wyjątkiem   kosztów   określonych   w   pkt.   8.8   Regulaminu.   Do   zachowania   terminu  wystarczy   wysłanie   oświadczenia   przed   jego   upływem.   Oświadczenie   o   odstąpieniu   od   umowy   może   zostać   złożone   na  przykład: 

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Długa 5, 20-346 Lublin;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@youneedit.pl.
8.2. Przykładowy   wzór   formularza   odstąpienia   od   umowy   zawarty   jest   w   załączniku   nr   2   do   Ustawy   o   Prawach   Konsumenta   oraz   dodatkowo   dostępny   jest   w   pkt.   11   Regulaminu.   Konsument   może   skorzystać   z   wzoru   formularza,   jednak   nie   jest   to  obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla   umowy,   w   wykonaniu   której   Sprzedawca   wydaje   Produkt,   będąc   zobowiązany   do   przeniesienia   jego   własności   (np.  Umowa   Sprzedaży)     od   objęcia   Produktu   w   posiadanie   przez   konsumenta   lub   wskazaną   przez   niego   osobę   trzecią  inną   niż   przewoźnik,   a   w   przypadku   umowy,   która:   (1)   obejmuje   wiele   Produktów,   które     dostarczane   osobno,  partiami   lub   w   częściach     od   objęcia   w   posiadanie   ostatniego   Produktu,   partii   lub   części   albo   (2)   polega   na  regularnym dostarczaniu Produktów czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca   ma   obowiązek   niezwłocznie,   nie   później   niż   w   terminie   14   dni   kalendarzowych   od   dnia   otrzymania  oświadczenia   konsumenta   o   odstąpieniu   od   umowy,   zwrócić   konsumentowi   wszystkie   dokonane   przez   niego   płatności,   tym   koszty   dostawy   Produktu   (z   wyjątkiem   dodatkowych   kosztów   wynikających   z   wybranego   przez   konsumenta   sposobu  dostawy   innego   niż   najtańszy   zwykły   sposób   dostawy   dostępny   w   Sklepie   Internetowym).   Sprzedawca   dokonuje   zwrotu  płatności   przy   użyciu   takiego   samego
  sposobu   płatności,   jakiego   użył   konsument,   chyba   że   konsument   wyraźnie   zgodził  się   na   inny   sposób   zwrotu,   który   nie   wiąże   się   dla   niego   z   żadnymi   kosztami.   Jeżeli   Sprzedawca   nie   zaproponował,   że  sam   odbierze   Produkt   od   konsumenta,   może   wstrzymać   się   ze   zwrotem   płatności   otrzymanych   od   konsumenta   do   chwili  otrzymania   Produktu   z   powrotem   lub   dostarczenia   przez   konsumenta   dowodu   jego   odesłania,   w   zależności   od   tego,  które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Konsument   ma   obowiązek   niezwłocznie,   nie   później   niż   w   terminie   14   dni   kalendarzowych   od   dnia,   w   którym   odstąpił   od  umowy,   zwrócić   Produkt   Sprzedawcy   lub   przekazać   go   osobie   upoważnionej   przez   Sprzedawcę   do   odbioru,   chyba   że  Sprzedawca   zaproponował,   że   sam   odbierze   Produkt.   Do   zachowania   terminu   wystarczy   odesłanie   Produktu   przed   jego  upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Wyścigowa 9, 20-425 Lublin.
8.7. Konsument   ponosi   odpowiedzialność   za   zmniejszenie   wartości   Produktu   będące   wynikiem   korzystania   z   niego   w   sposób  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli   konsument   wybrał   sposób   dostawy   Produktu   inny   niż   najtańszy   zwykły   sposób   dostawy   dostępny   w   Sklepie  Internetowym,   Sprzedawca   nie   jest   zobowiązany   do   zwrotu   konsumentowi   poniesionych   przez   niego   dodatkowych  kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W   przypadku   Produktu   będącego   usługą,   której   wykonywanie     na   wyraźne   żądanie   konsumenta     rozpoczęło   się  przed   upływem   terminu   do   odstąpienia   od   umowy,   konsument,   który   wykonuje   prawo   odstąpienia   od   umowy   po  zgłoszeniu   takiego   żądania,   ma   obowiązek   zapłaty   za   świadczenia   spełnione   do   chwili   odstąpienia   od   umowy.   Kwotę  zapłaty   oblicza   się   proporcjonalnie   do   zakresu   spełnionego   świadczenia,   z   uwzględnieniem   uzgodnionej   w   umowie  ceny   lub   wynagrodzenia.   Jeżeli   cena   lub   wynagrodzenie     nadmierne,   podstawą   obliczenia   tej   kwoty   jest   wartość  rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1. (1)   o   świadczenie   usług,   jeżeli   Sprzedawca   wykonał   w   pełni   usługę   za   wyraźną   zgodą   konsumenta,   który   został  poinformowany   przed   rozpoczęciem   świadczenia,   że   po   spełnieniu   świadczenia   przez   Sprzedawcę   utraci   prawo  odstąpienia   od   umowy;   (2)   w   której   cena   lub   wynagrodzenie   zależy   od   wahań   na   rynku   finansowym,   nad   którymi  Sprzedawca   nie   sprawuje   kontroli,   i   które   mogą   wystąpić   przed   upływem   terminu   do   odstąpienia   od   umowy;   (3)    której   przedmiotem   świadczenia   jest   Produkt   nieprefabrykowany,   wyprodukowany   według   specyfikacji   konsumenta   lub  służący   zaspokojeniu   jego   zindywidualizowanych   potrzeb;   (4)   w   której   przedmiotem   świadczenia   jest   Produkt   ulegający  szybkiemu   zepsuciu   lub   mająca   krótki   termin   przydatności   do   użycia;   (5)   w   której   przedmiotem   świadczenia   jest  Produkt   dostarczany   w   zapieczętowanym   opakowaniu,   którego   po   otwarciu   opakowania   nie   można   zwrócić   ze   względu  na   ochronę   zdrowia   lub   ze   względów   higienicznych,   jeżeli   opakowanie   zostało   otwarte   po   dostarczeniu;   (6)   w   której  przedmiotem   świadczenia     Produkty,   które   po   dostarczeniu,   ze   względu   na   swój   charakter,   zostają   nierozłącznie  połączone   z   innymi   rzeczami;   (7)   w   której   przedmiotem   świadczenia     napoje   alkoholowe,   których   cena   została  uzgodniona   przy   zawarciu   Umowy   Sprzedaży,   a   których   dostarczenie   może   nastąpić   dopiero   po   upływie   30   dni   których   wartość   zależy   od   wahań   na   rynku,   nad   którymi   Sprzedawca   nie   ma   kontroli;   (8)   w   której   konsument   wyraźnie  żądał,   aby   Sprzedawca   do   niego   przyjechał   w   celu   dokonania   pilnej   naprawy   lub   konserwacji;   jeżeli   Sprzedawca  świadczy   dodatkowo   inne   usługi   niż   te,   których   wykonania   konsument   żądał,   lub   dostarcza   Produkty   inne   niż   części  zamienne   niezbędne   do   wykonania   naprawy   lub   konserwacji,   prawo   odstąpienia   od   umowy   przysługuje   konsumentowi  w   odniesieniu   do   dodatkowych   usług   lub   Produktów;   (9)   w   której   przedmiotem   świadczenia     nagrania   dźwiękowe   lub  wizualne   albo   programy   komputerowe   dostarczane   w   zapieczętowanym   opakowaniu,   jeżeli   opakowanie   zostało  otwarte   po   dostarczeniu;   (10)   o   dostarczanie   dzienników,   periodyków   lub   czasopism,   z   wyjątkiem   umowy  
prenumeratę;   (11)   zawartej   w   drodze   aukcji   publicznej;   (12)   o   świadczenie   usług   w   zakresie   zakwaterowania,   innych  niż   do   celów   mieszkalnych,   przewozu   rzeczy,   najmu   samochodów,   gastronomii,   usług   związanych   z   wypoczynkiem,  wydarzeniami   rozrywkowymi,   sportowymi   lub   kulturalnymi,   jeżeli   w   umowie   oznaczono   dzień   lub   okres   świadczenia  usługi;   (13)   o   dostarczanie   treści   cyfrowych,   które   nie     zapisane   na   nośniku   materialnym,   jeżeli   spełnianie  świadczenia   rozpoczęło   się   za   wyraźną   zgodą   konsumenta   przed   upływem   terminu   do   odstąpienia   od   umowy   i   po  poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8.10. Zawarte   w   niniejszym   punkcie   8.   Regulaminu   postanowienia   dotyczące   konsumenta   stosuje   się   od   dnia   1   stycznia   2021  r.   i   dla   umów   zawartych   od   tego   dnia   również   do   Usługobiorcy   lub   Klienta   będącego   osobą   fizyczną   zawierającą   umowę  bezpośrednio   związaną   z   jej   działalnością   gospodarczą,   gdy   z   treści   tej   umowy   wynika,   że   nie   posiada   ona   dla   tej   osoby  charakteru   zawodowego,   wynikającego   w   szczególności   z   przedmiotu   wykonywanej   przez   nią   działalności   gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .9. POSTANOWIENIA   DOTYCZĄCE   PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Niniejszy   punkt   9.   Regulaminu   oraz   wszystkie   postanowienia   w   nim   zawarte     skierowane   i   tym   samym   wiążą  wyłącznie   Klienta   lub   Usługobiorcę   niebędącego   konsumentem,   a   od   dnia   1   stycznia   2021   r.   i   dla   umów   zawartych   od  tego   dnia   niebędącego   także   osobą   fizyczną   zawierającą   umowę   bezpośrednio   związaną   z   jej   działalnością  gospodarczą,   gdy   z   treści   tej   umowy   wynika,   że   nie   posiada   ona   dla   tej   osoby   charakteru   zawodowego,   wynikającego   szczególności   z   przedmiotu   wykonywanej   przez   nią   działalności   gospodarczej,   udostępnionego   na   podstawie   przepisów  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
9.2. Sprzedawcy   przysługuje   prawo   odstąpienia   od   Umowy   Sprzedaży   w   terminie   14   dni   kalendarzowych   od   dnia   jej  zawarcia.   Odstąpienie   od   Umowy   Sprzedaży   w   tym   wypadku   może   nastąpić   bez   podania   przyczyny   i   nie   rodzi   po   stronie  Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. Sprzedawca   ma   prawo   ograniczyć   dostępne   sposoby   płatności,   w   tym   także   wymagać   dokonania   przedpłaty   w   całości  albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy Sprzedaży.
9.4. Usługodawca   może   wypowiedzieć   umowę   o   świadczenie   Usługi   Elektronicznej   ze   skutkiem   natychmiastowym   i   bez  wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.5. Odpowiedzialność   Usługodawcy/Sprzedawcy   w   stosunku   do   Usługobiorcy/Klienta,   bez   względu   na   jej   podstawę   prawną,  jest   ograniczona     zarówno   w   ramach   pojedynczego   roszczenia,   jak   również   za   wszelkie   roszczenia   w   sumie     do  wysokości   zapłaconej   ceny   oraz   kosztów   dostawy   z   tytułu   Umowy   Sprzedaży,   nie   więcej   jednak   niż   do   kwoty   jednego  tysiąca   złotych.   Ograniczenie   kwotowe,   o   którym   mowa   w   zdaniu   poprzednim,   ma   zastosowanie   do   wszelkich   roszczeń  kierowanych   przez   Usługobiorcę/Klienta   w   stosunku   do   Usługodawcy/Sprzedawcy,   w   tym   także   w   przypadku   braku  zawarcia   Umowy   Sprzedaży   lub   niezwiązanych   z   Umową   Sprzedaży.   Usługodawca/Sprzedawca   ponosi  odpowiedzialność   w   stosunku   do   Usługobiorcy/Klienta   tylko   za   typowe   szkody   przewidywalne   w   momencie   zawarcia  umowy   i   nie   ponosi   odpowiedzialności   z   tytułu   utraconych   korzyści.   Sprzedawca   nie   ponosi   także   odpowiedzialności   za  opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.6. Wszelkie   spory   powstałe   pomiędzy   Sprzedawcą/Usługodawcą   a   Klientem/Usługobiorcą   zostają   poddane   sądowi  właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


10.   POSTANOWIENIA   KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca   zastrzega   sobie   prawo   do   dokonywania   zmian   Regulaminu   z   ważnych   przyczyn,   to   jest:   zmiany  przepisów   prawa;   zmiany   sposobów   płatności   i   dostaw     w   zakresie,   w   jakim   te   zmiany   wpływają   na   realizację  postanowień niniejszego Regulaminu. 
10.2.2. W   przypadku   zawarcia   na   podstawie   niniejszego   Regulaminu   umów   o   charakterze   ciągłym   (np.   świadczenie   Usługi  Elektronicznej     Konto)   zmieniony   Regulamin   wiąże   Usługobiorcę,   jeżeli   zostały   zachowane   wymagania   określone   art.   384   oraz   384[1]   Kodeksu   Cywilnego,   to   jest   Usługobiorca   został   prawidłowo   powiadomiony   o   zmianach   i   nie  wypowiedział   umowy   w   terminie   15   dni   kalendarzowych   od   dnia   powiadomienia.   W   wypadku,   gdyby   zmiana  Regulaminu   skutkowała   wprowadzeniem   jakichkolwiek   nowych   opłat   lub   podwyższeniem   obecnych   Usługobiorca   ma  prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3. W   przypadku   zawarcia   na   podstawie   niniejszego   Regulaminu   umów   o   innym   charakterze   niż   umowy   ciągłe   (np.  Umowa   Sprzedaży)   zmiany   Regulaminu   nie   będą   w   żaden   sposób   naruszać   praw   nabytych   Usługobiorców/Klientów  przed   dniem   wejścia   w   życie   zmian   Regulaminu,   w   szczególności   zmiany   Regulaminu   nie   będą   miały   wpływu   na   już  składane lub złożone Zamówienie oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.3. W   sprawach   nieuregulowanych   w   niniejszym   Regulaminie   mają   zastosowanie   powszechnie   obowiązujące   przepisy  prawa   polskiego,   w   szczególności:   Kodeksu   Cywilnego;   ustawy   o   świadczeniu   usług   drogą   elektroniczną   z   dnia   18   lipca  2002   r.   (Dz.U.   2002   nr   144,   poz.   1204   ze   zm.);   Ustawy   o   Prawach   Konsumenta;   oraz   inne   właściwe   przepisy  powszechnie obowiązującego prawa.
10.4. Niniejszy   Regulamin   nie   wyłącza   przepisów   obowiązujących   w   państwie   zwykłego   miejsca   pobytu   konsumenta  zawierającego   umowę   z   Usługodawcą/Sprzedawcą,   których   nie   można   wyłączyć   w   drodze   umowy.  Usługodawca/Sprzedawca   gwarantuje   w   takim   wypadku   konsumentowi   ochronę   przyznaną   mu   na   podstawie   przepisów,  których nie można wyłączyć w drodze umowy.


11.   WZÓR   FORMULARZA   ODSTĄPIENIA   OD   UMOWY (ZAŁĄCZNIK   NUMER   2   DO   USTAWY   O   PRAWACH   KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: 
DENIME S.C.   ul. Długa 5, 20-346 Lublin  youneedit.pl reklamacje@youneedit.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących  rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o  świadczenie następującej usługi(*) 
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.pixel
Zaufane Opinie IdoSell
4.80 / 5.00 4724 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-06
Polecam, zakup towaru w dobrej cenie, dobrym gatunku i w razie potrzeby szybki zwrot towaru np. gdy rozmiar nie odpowiada.
2023-12-05
Sprawnie i szybko. Pozdrawiam